طراحی فضای سبز حیاط

طراحی فضای سبز حیاط ،  که در آن از انواع گونه های گل و گیاه که  به صورت کاملا طراحی شده و مدرن در بزرگراه ها، اتوبان ها، خیابان ها، کوچه ها  احداث شده و همچنین پارک ها و بوستان ها که سهم بزرگی از فضای سبز شهری را به خود اختصاص داده اند.

چرا که تمام شریان تنفس شهر از این پارک ها و بوستان ها می باشد که باید سعی شود در حفظ و نگهداری این فضاها کوشا بود و برای نسل های آینده رشد داد و کارکرد مهم  فضای سبز شهری ایجاد تعدیل دما، تصفیه هوا، شادابی و طراوت به محیط پیرامون می بخشد.

طراحی فضای سبز حیاط ، بخشی از محیط شهر است که در عرصه های طبیعی آن تحت استقرار درختان، گیاهان، گل ها، چمن ها است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری یا بنا می شود.

ضرورت طراحی فضای سبز حیاط

مهمترین اثرات این محیط در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند و در حقیقت فضای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند.

نگهداری فضای سبز

نگهداری طراحی فضای سبز یکی از اصول اساسی در مدیریت فضای سبز محسوب می شود.

در نگهداری سه کار اساسی انجام  می شود:

آبیاری در مناطقی که بارندگی سالیانه کمتر از 700میلی لیتر و یا غیر متعادل باشد باید در ایام خشک آب مورد نیاز محیط را بوسیله آبیاری تامین کرد.

انواع آبیاری که در طراحی فضای سبز حیاط به کار گرفته می شود :

الف) روش قطره ای
ب ) روش نشتی
پ ) روش بارا نی
ت ) روش کرتی یا غرقاب