دیوار سبز فرشته

دیوار سبز فرشته

آنچه در این مقاله میخوانیم

پروژه ی دیوار سبز فرشته در تاریخ 1/3/95 در مدت زمان 15 روز در خیبان فرشته به اتمام رسیده است . کلیه مراحل اجرای دیوار سبز شامل نصب استراکچر ،اجرای باکس ،کاشت گل و گیاه وسیستم آبیاری کاملا هوشمند توسط شرکت سورن بام انجام شده است .سورن بام افتخار دارد پکیج کاملی از اجرای دیوار سبز و بام سبز را اجرا نماید که قسمت هایی از آن را در تصاویر مشاهده میفرمایید .

سوالات متداول دیوار سبز فرشته

1.فواید دیوار سبز فرشته چه مواردی می باشد ؟

یکی از سوالات رایج  دیوار سبز درباره ی فواید آن می باشد . از فواید دیوار سبز فرشته بهبود راندمان انرژی می باشد. این نوع دیوار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ، ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻘﺪار ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﻫﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. به این صورت که:

  • ﯾﮏ ﺗﻮده ﻫﻮاﯾﯽ را ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد .
  • اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را از ﻣﯿﺎن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻮده ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد .
  • دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ و ﭘﺮوﺳﻪ آزاد ﺳﺎزي رﻃﻮﺑﺖ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
  • ﻣﯽ ﺗﻮاﻧد سدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .
  • ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي داﺧﻠﯽ می توانند اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮاي ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .

به علت قیمت بالای زمین در شهرهای بزرگ، گسترش فضای سبز در سطح افقی بسیار پرهزینه است بنابراین می بایست استراتژی و راهبرد اصلی شهرداری ها، “گسترش فضای سبز در سطح عمودی” باشد.

کارشناسان شرکت سورن بام با سابقه ی داشتن تجربه های متعدد در زمینه ی محوطه سازی ، دیوار سبز ، بام سبز ،آلاچیق ، آبنما ، سیستم آبیاری قطره ای و فلاورباکس می توانند با ارائه ی هرگونه مشاوره و راهنمایی رایگان در این حوزه به شما از اتلاف وقت و هزینه ی کارفرمای گرامی جلوگیری نماید .

پروژه دیوار سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید