نحوه عملکرد سیستم آبیاری قطره ای

نحوه عملکرد سیستم آبیاری قطره ای

آنچه در این مقاله میخوانیم

نحوه عملکرد سیستم آبیاری قطره ای

نحوه عملکرد سیستم آبیاری قطره ای ، در اجرای آبیاری قطره ای خروج آب از قطره چکان ها در این روش به صورت قطره قطره و به طور ممتد و نیز به اندازه نیاز گیاه می باشد .

به این صورت که ابتدا لوله ها در سطح زمین پخش می شود سپس قطره چکان ها در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار می گیرد که موجب خروج آب می گردند.

در اين روش آبياری، آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزی ( در صورت نياز توام با كود محلول ) از طریق قطره چکان ها وارد خاک می گردد.

واحد كنترل مركزی

نحوه عملکرد سیستم آبیاری قطره ای عملکرد این بخش تصفیه آب پمپاژ شده و افزایش کود به آن می باشد همچنین این واحد میزان دبی را به طور دقیق کنترل نموده و آب را با تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره ای می نماید.

اجزاء به کار رفته در این قسمت به صورت زیر می باشد :

1 ـ پمپ
2 ـ پايه شير جهت تنظيم فشار آب
3 ـ شيرتخليه هوا
4 ـ شير كنترل هوشمند
5 ـ مخزن كود يا دستگاه تزريق كود
6 ـ شير فلکه لوله اصلی
7 ـ فشار سنج
8 ـ صافی آب
9 ـ دبي سنج
10 ـ لوله اصلی
11 ـ شيرهای تنظیمی ( اتوماتيك يا دستی )
12 ـ لوله نيمه اصلی
13 ـ لوله هاي انتظار
14 ـ بست ابتدائی
15 ـ شيرهاي شستشو دهنده
16 ـ واحد كنترل

اجزاء دستگاه  كنترل مركزی خود شامل قسمت های دیگر می شوند :

الف ـ انواع صافی های آب : صافی توری ، صافي سيكلونی، صلفی شن

ب ـ انواع وسا يل اندازه گيري  ميزان جريان، شيرهاي خودكار كنترل حجمی، كنتور آب، شيرهای خودكار كنترل زمانی، شيرهای يكطرفه و در سيستم های مدرن آبياری، وسائل بصورت كامپيوتری جهت كنترل و قطع و وصل شيرهای آب قطعات آبياری، بصورت اتوماتيك و با برنامه ريزی كامپيوتری

ج ـ پايه شير جهت تنظيم فشار آب
د ـ شير تخليه هوا
ه ـ مخزن کود یا دستگاه تزریق کود: تانك كود، جهت مصرف كود

لوله هاي اصلی و لوله های نيمه اصلی

اين لوله ها معمولاً از جنس پلی اتيلن يا  P . V . C  يا آزبست مي باشند، لوله اصلی آبراه از دستگاه كنترل مركزی به لوله های نيمه اصلی می رساند ( اين لوله ها در عمق مناسب در خاك قرار داده مي شوند).

لوله هاي رابط

جنس اين لوله ها معمولاً‌ از پلي اتيلن و بندرت از  P . V . C   مي باشد كه در عمق مناسبي از خاك قرار گرفته و آب را از لوله های نيمه اصلی ( يا اصلی ) گرفته و در لوله های فرعی كه در سطح خاك و در امتداد رديفهای كشت قرار دارند پخش می كند.

لوله های فرعی يا لترالها

اين لوله ها از جنس پلی اتيلن نرم بوده كه قطره چكانها در محلهای مناسبي روی آن نصب می گردد.

قطره چكانها

روي لوله های فرعی نصب شده اند. نقش اصلی قطره چكانها شكستن فشار آب داخل لوله فرعی و ريزش آن بصورت قطره قطره روی خاك می باشد.

لوله هاي فرعي قطره چكانی

در بعضي مواقع نقش لوله هاي فرعی و قطره چكانها در هم ادغام شده و در حقيقت لوله های فرعی با سوراخهایی كه در آن تعبيه می شود و يا از ماده متخلخلی كه ساخته می شود نقش قطره چكان ها را نيز ايفاء می كند.

بست ابتدائی و انتهائی

بست ابتدائی نوعی اتصال پلی اتيلنی می باشد كه لوله فرعی را به لوله رابط وصل می كند و بست انتهائی انتهای لوله را می بندد.

اتصالات

لوله های پلی اتيلن بوسيله جوش و يا اتصا لات مخصوص بهم متصل می گردد.

فشار شكن

وسيله ای است كه در صورت نياز برای  كاهش فشار آب در مسیر جريان قرار داده می شود.نحوه عملکرد سیستم آبیاری قطره ای فشار شكن دارای مكانيسم مخصوصي است كه افزايش فشار آب بيش از حد مجاز در ورودی خود را كاهش می دهد، بطوريكه بعد از فشار شكن فشار آب هميشه ثابت می ماند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید