روش آبیاری قطره ای  

روش های آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای شامل سه بخش ذیل است :
1 : دستگاه تنظیم مرکزی
2: شبکه ی توزیع و آبرسانی
3: قطره چکانها

1- دستگاه تنظیم مرکزی

این قسمت نزدیک منبع آب و در ابتدای هر سیستم قرار می گیرد و شامل بخش های زیرمی باشد :

پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود

و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ، فشار سنج ها .

کارهایی که در این قسمت باید صورت بگیرند، عبارتند از :

تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب .

2- شبکه ی توزیع و آبرسانی  :

روش های آبیاری قطره ای

درروش های آبیاری قطره ای وظیفه ی انتقال آب را لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی بر عهده دارند.

لوله های اصلی عمل انتقال آب از ایستگاه پمپاو به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند .

لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی منتقل می کنند .

لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها نصب شده ،

در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند . جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا p.v.c است .

در روش های آبیاری قطره ای می توانیم تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قراردهیم ،

ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده

و لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند .

3- قطره چکانها  :

قطره چکانها از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند و انواع مختلفی دارند.

ساختمان قطره چکانها به شکلی است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته

و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم است .

روش های آبیاری قطره ای