صفر تا صد آبیاری قطره ای

صفر تا صد آبیاری قطره ای ، آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد .

وسیله خروج آب به خاک « قطره ‏چکان « نام دارد .

قطره چکا نها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند

و موجب کاهش ‏دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند .

آبیاری قطره ای اتوماتیک

آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروها ی کاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاک جریان می یابد ،

بنابراین سطحی که به وسیله هر قطره چکان ‏خیس می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می گردد .

در سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و حتی در صورت نیاز ‏کمتر امکان پذیر است‎ .‎
برای درختان و تا که ا که گیاهانی دایمی با فاصله زیاد از یکدیگر می باشند ،

قطره چکا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده

و ‏توسط یک زایده به خط انتقال آب مرسوم به لوله فرعی قطره چکان ،

شیلنگ لوله فرعی یا لوله فرعی متصل می گردند‎.‎
برخی قطره چکا نها به صورت لوله های اسپا گتی شکل بوده و چند خروجی دارند .

این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در ‏هزینه است .

برای گیاهان ردیفی کمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشکر و توت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چکا نها

را با هم به صورت یک ‏واحد قابل جدا ساختن می سازند که یا سوراخهایی به فواصل 9 تا 36 اینچ دارند

مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند که آب از ‏آنها به بیرون تراوش می نماید .

در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل می شوند‎ . ‎‏ ‏

.