فهرست مطالب

 قرار داد نگهداری فضای سبز:

ماده یک: طرفین قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی

قرارداد زیر فی مابین شرکت گروه سرمایه گذاری …..(با مسوولیت محدود) که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود.

از یک طرف  شرکت نگهداری فضای سبز … نشانی خیابان اشرفی طبقه اول و احد4 شماره تلفن 44277178 که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود.

از دیگر به شرح ذیل منعقد گردید .

ماده دو : موضوع قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی :

موضوع قرارداد عبارت است از :

انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی مستقر در ساختمانهای شرکت

به شرح زیر می باشد  :

1 – 1 آماده ساز بستر جهت کاشت
2 – 1 چمن زنی
3 – 1 هرس درختان و درختچه ها
4 – 1 تولید نشاء فصلی با نظر کارفرما
5 – 1 سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز
7 – 1 وجین و مبارزه با علف های هرز و اصلاح سرشاخه های خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها
تبصره: پیمانکار مکلف است خدمات سرویس نگهداری را هر هفته یک نوبت (به غیر از روزها پنج شنبه و جمعه) و با هماهنگی قبلی با کارفرما انجام دهد و پس از ارائه خدمات از کارفرما تائیدیه اخذ نماید.

ماده سه :مدت قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی

مدت قرارداد از تاریخ 01 / 01 / 1400 تا تاریخ 29 / 12 / 1401 می باشد.

ماده چهار :مبلغ قرارداد نگهداری فضای سبز

مبلغ کل قرارداد 000000000 ریال می باشد که بصورت ماهانه و پس از تأیید کارفرما و مفاصا حساب ماه قبل با توجه به صورت حساب انجام کار قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق مالی در فضای سبز  که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات پیمانکار این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید.

تبصره: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق که به موجب قوانین و مقررات که بعداً وضع شود به عهده پیمانکار است.

ماده پنج: کسورات نگهداری فضای سبز

از هر صورتحساب مبلغ 5% سپرده بیمه و 10% سپرده حسن انجام کار کسر می گردد که در پایان مدت قرارداد با ارائه مفاصا حساب بیمه به شرکت پیمانکار قابل پرداخت می باشد. و درصورت عدم ارائه مفاصا حساب مذکور، کارفرما مجاز است مبلغ فوق را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و فیش واریز را به پیمانکار ارائه خواهد نمود. همچنین قسط اخر نیز ببد از تایید کارفرما مبنی بر حسن انجام کار پرداخت خواهد شد.

ماده شش: تعهدات پیمانکار جهت قرارداد نگهداری فضای سبز

1 . پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت 2 ماه نسبت به ادامه کار با ضوابط

و شرایط مندرج در همین قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی انجام وظیفه نماید.

2 . پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان رابط و مسئول به کارفرما معرفی نماید تا از تداخل امور جلوگیری شود و پاسخگو مسئولیت های مندرج در قرارداد باشد. پیمانکار موظف است از افراد شناخته شده صلاحیت در امور فوق استفاده نماید.

3 . پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و عیوب احتمالی در فضای سبز و گلهای آپارتمانی طبق تذکرات کارفرما اقدام نماید.

4 . تهیه کلیه ابزار و لوازم اجرا قرارداد فضای سبز از قبیل دستگاه چمن زنی، بیل، فرغون ، شن کش، شیلنگ، قیچی و غیره و همچنین تهیه سم و کود و خاک و بذر با پیمانکار است.

همچنین پیمانکار با علم به حجم کار اقدام به انعقاد این قرارداد نموده است .

5 . در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر، تعلل، مسامحه و یا سهل انگار نماید که منجر به تخریب و یا از بین رفتن فضای سبز یا گل های آپارتمانی گردد.

کارفرما مجاز است بلافاصله قرارداد را فسخ نموده و خسارت آن را از پیمانکار کسر نماید.

6 . تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک  از آنها و تعیین خسارت وارده با کارفرما است

و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

7 . پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی را کاملاً و یا جزاً به دیگری ندارد.

تبصره: چنانچه به تشخیص کارفرما پیمانکار در هریک از تعهدات مذکور تخلف نماید،

کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نموده و علاوه بر استرداد کلیه وجوه پرداختی خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.

ماده هفت: رسیدگی به اختلافات و نگهداری فضای سبز

در صورتی که هرگونه اختلافی میان طرفین قرارداد ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد آن حادث شود موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع شده و ابلاغ به صورت حضوری یا پست سفارشی به اقامتگاه اعلامی در ماده 8 صورت خواهد گرفت. رای داور قطعی بوده و هزینه داوری  به عهده محکوم علیه می باشد.

ماده هشت: اقامتگاه انتخابی طرفین 

نشانی پیمانکار: تهران -خیابان اشرفی اصفهانی

نشانی کار فرما : تهران – میدان هفت تیر

ماده نه : مبادله قرارداد

این قرارداد نگهداری فضای سبز و گلهای آپارتمانی در نه ماده و 3 تبصره و 2 نسخه که هریک از نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله می گردد.