در این سبک از بیهودگی جلوگیری می شود و پایداری و دوام اصول پایه در نحوه اجرا می باشند

تزئینات انجام شده فقط برای زیبایی ساخته نمی شوند بلکه باید کاربردی واقع می شوند و تزئینات دارای جزئیات زیادی می باشند و از اشکال ایرانی گوناگونی استفاده می شود

نظم و تناسب در این سبک رعایت می شود اشکالی مانند مربع و مستطیل در باغ جزو عناصر اصلی می باشند

در باغ ایرانی تنوع گونه های گیاهی و سرسبزی دائمی مورد اهمیت می باشد

تنوع دراز مدت گلهای استفاده شده نیز بخشی از اصول باغ ایرانی می باشد

راهرو های منظم و کشیده برای بزرگ نشان دادن فضا در نهایت رسیدن این راه به ساختمان

معمولا فضای باغ را به چهار بخش تقسیم می کنند و از هرکدام به نحوی استفاده می کنند

وجود درختان میوه برای فصول مختلف از خصوصیات باغ ایرانی است

استفاده از درختان بلند در کناره ی معبر های باریک برای ایجاد سایه

. آب در باغ ایرانی از ارزش زیادی برخودار است که برای نمایش آب در کف جوی از سنگ استفاده می شود

معمولا در این سبک یک حوض با فواره وجود دارد و یک جوی تعبیه می گردد که آب را در راهرو اصلی باغ به گردش در می آورد