اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی ، به قطعاتی از سنگ، آجر، بتن، چوب و موزائیک که به صورت نامنظم هستند

و در مسیر و راه در محوطه استفاده می شوند، دال می گویند

و استفاده از سنگ و یا مصالح ساختمانی دیگر را دالاژ می گویند.

مصالح قابل استفاده در سنگ فرش ( دالاژ)

1-سنگ

انواع مختلفی از جمله آهکی، تروانتن، شیست، رسوبی، خارا، سنگ لوح و … دارد

که دارای رنگهای مختلفی هستن که در طراحی محوطه و زیباسازی باغ، تراس و … استفاده می شود

که محل آرامش و استراحت کردن است.

بهتر است که از سنگهای سفید بعلت خستگی چشم در پاگردهای داخل محوطه و پیاده رو کمتر استفاده شود.

کف سازی

2-قلوه سنگ ها

با استفاده از طرح ونقش های متنوع از قلوه سنگ ها برای سنگ فرش می توان به زیباتر شدن آن کمک کرد.

3-چوب

تنه درختانی که محکم و تنومند هستند را به شکل های مختلفی در ضخامت حدودا 10 تا 15 سانتیمتر برش می دهند و در زیباسازی محوطه بعنوان دال از آن استفاده می کنند.

4-آجر

برای زیباتر کردن محوطه می توان از آجر بصورت متصل در پاگردها، پیاده روها، کناره و حاشیه محوطه استفاده کرد که دارای طرح ها و نقشهای متنوع بسیاری است. به عنوان مثال، در حیاط های قدیمی از انواع آجر چینی استفاده می شده است.

5-سیمان

استفاده کردن از سیمان به تنهایی که بصورت قطعات کشیده است دارای زیبایی کمتری می باشد که با رنگ کردن آن و شکل دادن به فضایی که توسط سیمان می خواهد پوشیده شود می تواند تاثیر بسزا و مهمی از نظر زیبایی بگذارد.

بعضی اوقات در بین قطعه های بتنی  قسمتی را برای چمن و گلکاری و پوشش گیاهی طراحی می کنند و همینطور می توانند از سنگ ریزه های رنگ شده که به صورت صاف و متخلخل هستند به همراه بتن در طراحی محوطه استفاده کنند.