اجرای دیوار سبز در مشهد

دیوار سبز مدولار چیست

آنچه در این مقاله میخوانیم

اجرای دیوار سبز در مشهد

اجرای دیوار سبز در مشهد ، دیوار سبزها می تواند جلوه فضای سبز را برای مخاطبین ایجاد نمایند ،

دیوار سبزها به دو صورت اجرا می شوند :

دیوار سبز طبیعی و دیوار سبز مصنوعی که هر نوع آن را به شیوه و روش های مختلف می توان اجرا کرد .

شرکت سورن بام با متخصصان تیم اجرایی خود در شهر مشهد

پروژه های بسیاری را از قبیل اجرای دیوار سبز طبیعی ، آبنما ، آلاچیق ، اجرای زیباترین روف گاردن ها در مراکز خرید

و مراکز تجاری و اداری و همچنین مسکونی شهر مشهد اجرای دیوار سبز مصنوعی

که یکی از حرفه ای ترین اجرا های دیوار سبز مصنوعی در ایران می باشد

چرا که شرکت سورن بام می تواند دیوار سبز مصنوعی را به صورت دیوار سبز طبیعی طراحی و اجرا نماید .

انواع دیوارهای زنده :

دیوار زنده غیر فعال :

تاثیر سیستم دیوار سبز غیر فعال بر روی کیفیت هوای ساختمان از نظر علمی جای سوالات زیادی دارد چرا که هیچ استفاده‌ای از حرکت هوا از ریشه‌ها به داخل سیستم تهویه ساختمان ندارد.

بعضی از دیوارهای سبز پشت شیشه محافظت می‌شوند تا نسبت به آنچه در دیوارهای غیر فعال رخ می‌دهد،

جریان هوای قابل پیش بینی تر و بهتری  داشته باشند. در دیوار غیر فعال هیچ سیستمی  برای گردش هوا وجود ندارد.

در عوض آنها به صورت باز نگهداری می‌شوند تا بهبودی نسبی در گردش هوای آزاد تا آنجا که ممکن است بوجود اید .

جزئیات و نکات  مختلفی برای طراحی این دیوارها وجود دارد،

که این جزئیات بیشتر مربوط به نگهداری گیاه بر روی دیوار و شکل قالب‌های نگهدارنده سیستم مربوط می‌گردد.

این سیستم‌ها جدیدترین نوع دیوارهای سبز می‌باشند

. در این سیستم از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه هوای ساختمان استفاده می‌شود.

این دیوارها بر مبنای علم تصفیه هوای بیولوژیکی با واسطه گیاهی بر مبنای تحقیقاتی که در بیمارستان و اترلوکشور کانادا انجام شده است، پایه ریزی شده است.

دیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را  افزایش می‌دهند.

پوشش‌های طبیعی موتورهای تصفیه کننده و پاک کننده هستند و سیستم تهویه هوا با مکش از ریشه سیستم عمل می‌کند

 دیوار زنده فعال :

سرمایش و تهویه ساختمان به گونه‌ای طراحی شده است تا هوای فضاهای داخلی را تصفیه نماید  و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل کند. دیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را بسیار افزایش می‌دهند. پوشش های طبیعی موتورهای تصفیه کننده و همچنین  پاک کننده هستند؛ و سیستم تهویه هوا با مکش از ریشه سیستم عمل می‌کند .

فواید اجرای دیوار سبز در مشهد :

استراتژی موثر گسترش فضای سبز شهری: به علت قیمت بالای زمین در شهرهای بزرگ، گسترش فضای سبز در سطح افقی بسیار پرهزینه است بنابراین می بایست استراتژی و راهبرد اصلی شهرداری ها، “گسترش فضای سبز در سطح عمودی” باشد

یکی از فواید دیوارهای سبز بهبود راندمان انرژی می باشد.

این نوع دیوار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ، ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻘﺪاری ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ دارد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﻫﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

به این صورت که  ﯾﮏ ﺗﻮده ﻫﻮاﯾﯽ را ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﯽ اﻧﺪازد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را از ﻣﯿﺎن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻮده ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد .

دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ و ﭘﺮوﺳﻪ آزاد ﺳﺎزی رﻃﻮﺑﺖ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧد سدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ویژگی‌های اجرای دیوار سبز در مشهد :

دیوارهای سبز به عنوان حایل در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد: وظایف حایل‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

  • جداسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارج دیوار سبز | انواع دیوار سبز | انواع دیوارهای زنده
  • ممانعت از انتقال حرارت بین فضاها
  • ممانعت از انتقال صدا بین فضاها
  • مقاومت در برابر ضربه
  • مقاومت در برابر فشار
  • مقاومت در برابر کشش
  • قابلیت چسبندگی انواع مختلف اندود ها (مالشی و یا پاشش مانند گچ، سیمان و …
  • قابلیت نصب انواع پوشش‌ها مانند کاشی، سنگ، دیوارکوب و…
  • قابلیت نصب در و پنجره

انواع دیوار سبز (باغ عمودی)

دیوارهای سبز غالباً از قطعات پیمانه‌ای که نگهدارنده ماده رشد هستند ساخته شده‌اند و می‌توان آن‌ها را بنا بر نوع پوشش رشد بکار رفته دسته بندی کرد: پوشش نرم، پوشش حصیری شکل دیوار سبز | انواع دیوار سبز | انواع دیوارهای زنده

اجرای دیوار سبز در مشهد با پوشش نرم :

دیوارهای دارای پوشش نرم سیستم‌های نوع «خاک درون تاقچه» یا «خاک درون کیف» دارند. سیستم‌های دارای پوشش نرم بسته‌های خاک خود را در کیف یا جایی  مانند تاقچه دارند و سپس بر روی دیوار نصب می‌شوند.

لازم است که پوشش این سیستم‌ها یکبار در سال در مکان‌های خارجی و بطور تقریبی دو بار در سال در مکان‌های داخلی عوض  شود. سیستم‌های خاک نرم برای مناطق دارای فعالیت لرزشی مناسب نیستند.

اصلاحات فقط با انباشتن دوباره خاک در حفره‌های دیوار بدست می‌آیند، که این امر دشوار و آشفته است. سیستم‌های دارای خاک نرم نباید در مناطقی که رفت‌وآمد عمومی زیادی وجود دارد استفاده شوند،

جایی که به نسبت شلوغ است و در طی زمان کم کم خاک خود را از دست می‌دهند.

بطور مهم‌تر، چون این سیستم‌ها می‌توانند به راحتی بوسیله باد حاصل از باران یا بادهای سنگین از بین بروند، این سیستم‌ها را نباید در کاربردهایی بیش از 20 سانتی متر ارتفاع استفاده کرد.

سیستم‌هایی در آسیا وجود دارند که با استفاده از سیستم‌های سایه‌ افکنی برای نگه داشتن پوشش در سیستم دیوار سبز حتی زمانی که گدازش (ذوب شدن) خاک تحت بار لرزشی اتفاق می‌افتد، مشکل فرسایش پوشش نرم را حل می‌کنند.

در این سیستم‌ها، گیاهان می‌توانند خود را در خاک گدازش یافته تحت بار لرزشی ریشه کن کنند و بنابراین لازم است که به منظور جلوگیری از افتادن از دیوار گیاهان در این سیستم حفظ شوند.

سیستم‌های دارای خاک نرم بدون سیستم‌های فرسایش پوشش فیزیکی بهترین گزینه برای باغبان خانه است جایی که کاشت مجدد از یک فصل تا فصل دیگر یا سال به سال مطلوب است.

سیستم‌های خاک نرم با سیستم‌های فرسایش پوشش فیزیکی برای تمام کاربردهای مربوط به دیوار سبز یا همان دیوار زنده  مناسب هستند.

اجرای دیوار سبز در مشهد با پوشش حصیری :

بیشتر سیستم‌های حصیری می‌توانند از فیبر الیافی یا حصیرها باشند.

پوشش حصیری به نسبت لاغر و در چندین لایه است و به این طریق نمی‌توانند سیستم‌های ریشه لرزان گیاهان بالغ را برای بیش از سه تا پنج سال قبل از اینکه ریشه‌های حصیر را بپوشانند و آب نتواند بطور مناسب از حصیرها بگذرد.

روش اصلاح این سیستم‌ها جابجا کردن قطعات بزرگ سیستم در طی زمان با برش حصیر بیرون از دیوار و جابه‌جا کردن آن با حصیر جدید است این روند مطابق با ساختارهای ریشه گیاهان همسایه بر روی دیوار است

و غالباً در روند اصلاح بسیاری از گیاهان جانبی را از بین می‌برد. این سیستم‌ها بهترین کاربرد را در قسمت داخلی ساختمان دارند

و بهترین انتخاب برای نواحی دارای فعالیت لرزشی کم با گیاهان دیوار سبز کوچک که رشد نمی‌کنند، هستند.

مهم است توجه داشته باشید که سیستم‌های حصیری بطور خاص از لحاظ آب غیر مؤثر هستند

و غالباً به دلیل باریک بودن و عدم توانایی در نگه‌ داشتن آب و فراهم کردن حائلی

در برابر ریشه‌های گیاه به آبیاری دیوار سبز مداوم نیاز دارند.

این خاصیت غیر مؤثر بودن سبب می‌شود که این سیستم‌ها، سیستم چرخش مجدد آب را در خود داشته باشند

که این خود هزینه‌ای اضافی به همراه  دارد. بهتر است که پوشش حصیری برای نصب‌های کم ارتفاع‌ از 20سانتی متر بکار برده شود جایی که اصلاحات به آسان تکمیل می‌شوند.

برای مشاهده پروژه های انجام شده توسط تیم سورن بام میتوانید مارا در اینستاگرام سورن بام دنبال کنید

مقالات مرتبط
پروژه‌های دیوار سبز سورن بام
با ما در ارتباط باشید