گیاهان رونده بام سبز

گیاهان رونده بام سبز ، طراحی و اجرای بام سبز فضاهای سبز متاثر ویژگی هایی از جمله، توانایی سـاختمان در برابـر افـزایش وزن بـار (در مـورد بامهای سبز) است. همچنین، این ساختمانها باید از لحاظ دفع زهكش ها و سیستم هدایت آن نیز، مورد بررسی قرار گیرند.

روف گاردن ، اجرای روف گاردن 0 تا 100

روف گاردن ، اجرای روف گاردن 0 تا 100

گیاهان رونده بام سبز

گیاهان رونده بام سبز

برای احداث دیوار های سبز، می توان از گیاهان بالارونده (كه مناسبترین آن، مو چسب اسـت) بهـره گرفـت. گیاهانی كه در بامهای سبز، به كار گرفته می شوند، نیز عمدتاً عبارتند از:

سدوم ها

این گیاهان، درجه ی بالای سازگاری را به خود اختصاص می  دهند و همراه با علفهای با رشد كم، مثل: فستوكا و كولریـا و آلیـوم هستند. به دلیل تحمل خشكی، نمای مطلوب در طی سال، راحتی تكثیر و مناسب بودن برای لایه هـای كـم عمـق، سـدومهـا بـستر سیستم های بام سبز گسترده با لایه خاك كم عمق را به خود اختصاص می دهند.

نحوه اجرای بام سبز

نحوه اجرای بام سبز

خزه ها گلسنگ ها

بامهای با پوشش كاشی یا موزاییك، با توزیع غیر یكنواخت، به طور خودرو و طی زمان، كلونیهایی از خزه و گل سـنگ هـا دارنـد. این فرایند، می تواند به چنین بامهایی كمك كند، تا بدون داشتن لایه های خاك زیرین، به وسیله پوشاندن سطح با مـاده ای مغـزی جهت ترغیب رشد و تثبیت خزه ها، شبیه پوشش گیاهی شوند.

پیازها ژنوفیتها

رشد ژئوفیتهای كوتاه قامت در اقلیمهای حاره ای و خشك، به طور بالقوه، ازجمله موارد ایده آل برای رشد در بام سـبز هـستند. زیبایی ظاهری و فصلی بودن، آنها را به گیاهانی محبوب تبدیل كرده است. گیاهان اقلیم خشك كه شـامل دامنـه گـسترده ای از: لاله ها، نرگسها و سوسنهای زیستگاه های بیابانی و گرم هستند، با وضعیت گل دهی و رشد زود هنگـام سـازگار شـده انـد و سـپس اندامهای هوایی، این امكان را فراهم كرده اند تا پیاز زیر خاكی خود را در برابر حرارت های سوزاننده تابستان، حفظ كننـد. ایجاد فضایی آرامش بخش در نزدیکی خود در شهر های بزرگ جزء عناصر مهم در طراحی شهری مکان های شلوغ و متراکم می باشد.

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

برای مشاوره رایگان ، بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .