چمن کاری

راه حل مختلف چمن کاری:

  • آماده کردن زمین:

در صورتی که زمین دارای ناهمواری باشد نیاز هست که زمین مسطح شود در غیر این صورت در قسمت های فرو رفته آب جمع می شود و موجب خفگی چمن می شود و در قسمت های بلند به علت نرسیدن آب از بین می رود.

  • کاشت بذر نباید در روز طوفانی انجام بگیرد:

کاشت بذر به دو صورت می باشد، کاشت با دستگاه بذر پاش و کاشت دستی با پاشش بذر ابتدا زمین باید به چند قطعه مساوی تقسیم شود و بذر را نیز متناسب با قطعات تقسیم و هر قطعه بذر پاشی می شود.

  • مراقبت زراعی چمن آبیاری:

بعد از بذر پاشی، بارانی صورت می گیرد.

  • کوتاه کردن چمن:

چمن های کوتاه رنگ سبز تیره به خود می گیرند، می بایست در آبیاری تا عمق 10-15 سانتیمتر کاملا خیس شود، چمن های بلند رنگ قهوه ای مایل به زرد دارند.

  • مبارزه با علف های هرز چمن:

برای مبارزه با علف های هرز چمن از سم علف کش توفوردی و سم داکتال و … استفاده می شود و بدلیل نازک برگ بودن چمن مبارزه شیمیایی با علف های نازک برگ چمن توصیه نمی شود.

  • غلطک زدن چمن:

غلطک زنی بعد از فصل زمستان صورت می گیرد چون یخبندان در مناطق سردسیر باعث بالا آمدن چمن از خاک شده و ریشه های آن ازخاک جدا می گردند.

غلطک زدن باعث ایجاد تماس مجدد و تثبیت چمن می گردد.

  • زردی چمن:زردی چمن ممکن است در اثر کمبود ازت باشد.