برای آبیاری درختان نیاز به یک نقشه آبیاری قطره ای درختان است.

شرایط نگهداری درخت و درختچه های زینتی

 • آبیاری: آبیاری درختان برحسب نوع درخت، نوع بافت خاک، شرایط منطقه، وجود سیستم تحت فشار و … .متفاوت بوده و بسته به شرایط فوق از 5 تا 15 روز متفاوت می باشد.
 • میزان نفوذ آب در خاک می بایست حداقل 25 سانتی متری از سطح خاک باشد.
 • معمولاً حجم آبیاری برای درختان مسن بیشتر از درختان جوان است. البته دوره آبیاری درختان جوان نیز بیشتر از درختان مسن است.
 • در صورتی که آبیاری به صورت جوی و پشته و کرتی انجام می گیرد می بایست با قرار دادن موانع در مسیر حرکت آب سرعت و حرکت آب را کاهش داد تا از شستشوی خاک جلوگیری و آب به اندازه کافی در خاک نفوذ نماید.
 • مسیر کانالها و جوی های آبرسانی می بایستی عاری از هر گونه نخاله، زباله، و یا علفهای هرز باشد.
 • ترمیم و ایجاد تشتکهای آبخور در طول مدت آبیاری برای درختان و درختچه ها ضروری می باشد.
 • وجین علفهای هرز، علفهای هرز می بایستی بطور مستمر و قبل از به گل رفتن آنها در بستر کاشت و جوبهای آبیاری وجین شده از محل خارج شود.

اصلاح نهرها، جوی و پشته ها و تشتکها

جوی های آب و بستر محوطه های درختکاری شده و همچنین تشتک اطراف درختان می بایست مرتب لایروبی و اصلاح گردد.

 • نظافت جوی ها و بستر محوطه های درختکاری
 • برگهای خزان شده و سوزنی برگها می بایست مرتباً جمع اوری و از محل دور گردد و از سوزاندن آنها جلوگیری شود.

ضایعات ناشی از هرس و وجین علفهای هرز و همچنین سایر مواد زائد می بایست بلافاصله بعد از پایان عملیات جمع آوری و از محل خارج شود.

 • مبارزه با آفات و امراض
 • شناسایی افات و امراض در اولین مرحله
 • تهیه سم مناسب و تهیه محلول سمی و انجام عملیات سم پاشی به محض مشاهده علائم

تذکر : عملیات سمپاشی می بایست با رعایت کامل اصول ایمنی و در هوای خنک و کاملاً  آرام انجام گیرد.

 • شستشوی درختان و درختچه ها

درصورت نیاز به منظور پاک نمودن تاج و سرشاخ ها از گرد و غبار و سایر آلودگی ها به خصوص درختان همیشه سبز می بایست با آب و صابون مخصوص و نازل معین، شستشو انجام گیرد.

 • کوددهی و تغذیه درختان
 • می بایست نسبت به سله شکنی و پابیل نمودن و همچنین تغذیه درختان و درختچه های زینتی
 • با استفاده از کود دامی پوسیده و یا کمپوست به منظور اصلاح بافت خاک و نفوذ پذیری
 • آن استفاده نمود زمان و فصل استفاده از کود دامی از اواخر فصل پاییز تا شروع فصل رویش می باشد.
 • در صورت نیاز به محلول پاشی می بایست کلیه سطوح درخت و درختچه ها با محلول لازم به محلول پاشی گردد.