لایه های بام سبز

لایه های بام سبز ،   باغ بام ساختمانی است که تمام یا قسمتی از آن با گیاهانی که بر روی یک لایه ضد آب کاشته شده باشند،پوشانده شده است.این بام ممکن است شامل لایه‌های دیگر مانند حصار ریشه، زهکشی و یا سیستم آبیاری باشد.بام‌های سبز مدرن که از سیستم لایه‌های پیش ساخته تشکیل می‌شوند، نسبتا پدیده‌ای نو می‌باشند.

در بام سبز برای داشتن بامی مقاوم لایه ها باید به صورت صحیح انجام شود ، در اولین قسمت زهکش قرار می گیرد و روی زهکش فیلتراسیون در مرحله بعد خاک بر روی فیلتر ریخته می شود و گیاهان درون خاک کاشته می شوند ، لایه زهکشی در هنگام آبیاری آب از روی خاک عبور کرده و توسط فیلتر سنگ ریزه ها گرفته می شود و در آخر آب از زهکش عبور می کند .

انواع بام‌های سبز

بام‌های سبز می‌توانند در انواع متمرکز، فشرده، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع

بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه‌بندی شوند.

بام‌های سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی هستند،

به‌ عنوان بام‌های سبز متمرکز مطرحند. این نوع بام‌ها نیازمند آبیاری، کود دهی و سایر مراقبت‌ها می‌باشند.

در مقابل، بام‌های سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم‌های خودنگهدار در نظر گرفته شده

و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یک‌بار در سال هرس یا کود دهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند.

این نوع از بام‌های سبز می‌توانند در لایه بسیار نازکی از خاک که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می‌شود، قرار گیرند.

در مقابل، بام سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم‌ عمقی دارد.

و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز می‌باشد.

یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست.

این نوع از بام‌های سبز می‌توانند در لایه بسیار نازکی از خاک که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می‌شود، قرار گیرند.

در مقابل، بام سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم‌ عمقی دارد.

و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز می‌باشد.

یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست.