طراحی و اجرای آبیاری قطره ای

قیمت سیستم آبیاری قطره ای شرکت سورن بام

آنچه در این مقاله میخوانیم

طراحی و اجرای آبیاری قطره ای

طراحی و اجرای آبیاری قطره ای ، در این روش آب در شبکه ای از لوله ها های کم فشار پخش می‌گردد. وسیله خروج آب به خاک  قطره‌چکان نام دارد. قطره چکان ها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می‌دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می‌شوند. آب بعد از خروج از قطره چکان ها توسط نیروهای کاپیلاری و ثقل درون خاک جریان می‌یابد، بنابراین سطحی که به وسیله قطره چکان ها خیس می‌شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می‌گردد.

طراحی و اجرای سیستم های مختلف آبیاری قطره ای  :

 • سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان در خط
 • سیستم آبیاری زیرزمینی با لوله‌های تراوا
 • سیستم آبیاری بابلر
 • سیستم آبیاری قطره‌ای نواری
 • آبیاری قطره ای ثقلی

مزایای طراحی و اجرای آبیاری قطره ای :

طراحی و اجرای آبیاری قطره ای  آسان‌ترین راه آب دادن به گیاهان است و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیدایش مکش بالاتر اثر مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق، برطرف می‌سازد . یک سیستم آبیاری قطره‌ای به علت کاربرد موثر آب و نیروی کارگر دارای مزایای آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به  فرد است.

 • صرفه‌جویی در میزان آب و هزینه
 • عملیات زراعی آسانتر
 • به کارگیری آ‌ب شور
 • عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
 • تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک‌ها و کشت‌ها در فصول مختلف زراعی
 • تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه
 • افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی
 • عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش
 • جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک
 • عدم نیاز به اِیجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل   زمین
 • قابل استفاده برای تمام گیاهان
 • امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها در فضای سبز
 • وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله‌ها
 • سهولت در انجام عملیات زراعی
 • تبخیر سطحی در آبیاری قطره‌ای به حداقل می‌رسد و ­از خارج شدن آب از محوطه ریشه  جلوگیری می‌گردد .
 • عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره‌ای )
 • افزایش کیفی و کمی محصول در محوطه سازی
 • عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم

طراحی و اجرای آبیاری قطره ای سیستم کنترل مرکزی :

در روش آبیاری قطره‌ای، آب با فشار کم (حدود یک اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی ( در صورت نیاز توام با کود محلول ) بوسیله لوله‌هایی که در سطح زمین پخش شده، پس از عبور از قطره چکان هایی که در محل‌های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده‌اند، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاک داده می‌شود. واحد کنترل مرکزی از دستگاههایی تشکیل شده که آب پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش کود (در صورت لزوم) و با کنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره‌ای می‌نماید.

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
Call Now Button