آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای : انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح هزینه‌های نگهداری رابه مقدار زیاد کاهش می دهد

و زیانهای ناشی از مسدود شدن مجرا (هزینه تعویض قطره چکان ، آبیاری نشدن بوته‌هایی که قطره چکان آن بند آمده و در نتیجه کاهش محصول) در بر خواهد داشت.

انواع قطره چکانها

آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای|انواع آبیاری

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای می باشد که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده

و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای|انواع آبیاری

این قطره چکان  کوچک دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند.

با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار دارد

و آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می‌چکد.

از مزایای این قطره چکان سرعت نصب و ساده بودن کار با آن می باشد.

قطره چکان با مجرای طولانی

آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای|انواع آبیاری

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار دارد و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده

و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می شود

عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد.

این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض می گردد.

قطره چکان صفحه‌ای

آبیاری قطره ای  اجرای آبیاری قطره ای|انواع آبیاری

‌این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم درست شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است.

آب در مسیر خود ‌این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می گردد

مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می گیرد

فضای سبز