آبیاری قطره ای درخت

آنچه در این مقاله میخوانیم

آبیاری قطره ای درخت

آبیاری قطره ای درخت ،  آب از یک شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوی از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد .

وسيله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام دارد .

قطره چكا نها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل ، فشار موجود در شبكه لوله را كاهش مي دهند

و موجب كاهش دبي تخليه تا حدود ليتر بر ساعت مي شوند .
آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ي كاپيلارتي و ثقل در نيمرخ خاك جريان مي يابد ،

بنابراين سطحي كه توسط هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقي آب محدود مي گردد .

در سيستم هاي قطره اي دور ،آبياري يك روز و حتي در صورت نياز با زمان كمتر امكان پذير است .
براي درختان و تاك ها كه گياهاني دا ئمي با فاصله زياد از يكديگر مي باشند ،

قطره چكانها به صورت واحد هاي ساخته شده مجزا بوده

و توسط يك زايده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعي قطره چكان « ، « شيلنگ لوله فرعي « يا « لوله فرعي « متصل مي گردند.
برخي قطره چكانها به صورت لوله هاي اسپاگتي شكل بوده و چند خروجي دارند .

اين امر براي افزايش سطح خيس شده، با حداقل افزايش در هزينه است .

محاسن آبیاری قطره ای درخت :

قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاك ها ست

که كمبود رطوبت خاك را قبل از پيداش مكش بالاتر در اثر مصرف آب ،توسط گياه از طريق تبخير و تعرق ، بر طرف مي سازد .

يك سيستم آبياري قطره اي به علت كاربرد موثر آب و نيروي كارگر داراي مزاياي آگرونوميكي ، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است .
صرفه جوئي در ميزان آب و هزينه ها :  آبياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد

و اين مسئله مهمی در اين   روش  جديد  است .

سيستم هاي  قطره اي به آب كمتري  نسبت به ساير سيستم هاي  متداول آبياري نياز  دارد .

مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبياري  با سيستم قطره اي ، نصف آب مورد نياز آبياري باراني يا سطحي را مصرف مي كند .

با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئي در آب با سيستم قطره اي كاهش مي يابد .

هنوز براي بسياري باغداران، آبياري با سيستم قطره اي بعلت كمبود و قيمت بالاي آب ، اهميت دارد .

هزينه كارگر براي آبياري را مي توان كاهش داد ،

زيرا در سيستم قطره اي كافي است كه پخش آب تنظيم گرديده و سيستم به كار انداخته شود .

اين تنظيم ها توسط وسايل اتوماتيكي انجام مي گيرد كه نياز به كارگر چنداني ندارد .

مقالات مرتبط
پروژه‌های آبیاری قطره ای سورن بام
با ما در ارتباط باشید