طراحی و اجرای محوطه سازی بام سبز

طراحی و اجرای محوطه سازی بام سبز طراحی و اجرای محوطه سازی بام سبز ، پشت بام قادر است به سادگی مقدار بار وارده توسط روف گاردن های ساده را تحمل کند و با تجهیزات امروزی این وزن بسیار کاهش یافته.. شما قادرید روی هر نوع بامی پارکی خصوصی ایجاد کرده و امنیت فرزندان را [...]