گیاهان رونده بام سبز

گیاهان رونده بام سبز گیاهان رونده بام سبز ، طراحی و اجرای بام سبز فضاهای سبز متاثر ویژگی هایی از جمله، توانایی سـاختمان در برابـر افـزایش وزن بـار (در مـورد بامهای سبز) است. همچنین، این ساختمانها باید از لحاظ دفع زهكش ها و سیستم هدایت آن نیز، مورد بررسی قرار گیرند. برای احداث دیوار های [...]