انواع بام سبز و اجرای آن

انواع بام سبز و اجرای آن انواع بام سبز و اجرای آن ، با طراحی و اجرای فضای سبز بر روی پشت بام ها می توانیم فضایی سرسبز را داشته باشیم و با قرار دادن دیگر المان های محوطه سازی یک فضایی دنج را فراهم کنیم . انواع بام سبز و اجرای آن ، به [...]