مزایای دیوارسبز

دیوارسبز به دیواری گفته میشود که تمامی سطوح آن دارای پوشش گیاهی باشد. بسته به شرایط این نوع دیوارهای سبز ممکن است در داخل یا خارج از محیط ساختمان قرار بگیرند. به منظور فضاسازی محوطه داخلی یا نمای بیرونی ساختمان از روشها و تکنیکهای مختلفی استفاده میشود تا بتوان در ابعادهای مختلف دیوارسبز ایجاد کرد. [...]