7 گیاه برتر بام سبز

7 گیاه برتر بام سبز 7 گیاه برتر بام سبز ، نگهداری بام سبز و انتخاب گیاهان بام سبز باید دقت زیادی شود چرا که هر درختی را نمی توان در بام سبز به کار برد چرا که هر گیاه شرایط خاصی دارد که باید رعایت شود که به آنها اشاره می کنیم . کی [...]