0 تا 100 اجرای دیوار سبز

0 تا 100 اجرای دیوار سبز 0 تا 100 اجرای دیوار سبز ، دیوارهای سبز زنده احتمالا برای افزایش نمای ساختمان ، بهبود کیفیت هوا و هم چنین هوشیاری و سطح انرژی کارکنان است .با افزایش زندگی شهری و برج سازی بی رویه و کمبود فضای سبز موجب شده تا آلودگی هوا افزایش یابد .دیوارهای [...]