زهکشی بام سبز

زهکشی بام سبز زهکشی بام سبز ، شیب بندی اصولی در جهت هدایت منطقی و درست آب در بستر چمن، تاثیر بسزایی دارد. زه کشی خوب و مناسب موجب می شود آب به مقدار کافی در خاک نفوذ کند و به ریشه ها برسد. حساس ترین بخش کار چمن کاری برای هر نوع چمن، ایجاد [...]