چمن کاری ویلا

برای چمن کاری ویلا باید اصول زیر را مدنظر قرار داد: 1- کیفیت ظاهری که شامل تراکم  بافت یکنواختی رنگ عادت رشد می باشد. تراکم: نسبت اندامهای هوایی به واحد سطح است. یکنواختی: ظاهرصاف و یکدست چمن است. رنگ: از سبز روشن تا تیره متغیر است و در طول فصل رشد نیز تغییر می کند. [...]