اجرای چمن طبیعی

اجرای چمن طبیعی چمن کاری|محوطه سازی|اجرای فضای سبز اجرای چمن طبیعی ،  چمن از گیاهان تک لپه ای است که جز خانواده  پاسیا دسته بندی می شود . کار چمن زنی به دلیل آنکه نقطه رویش گیاه در بالای طوقه و نزدیک به خاک قرار دارد، اختلالی در رویش گیاه ایجاد نمی کند .چمن طبیعی [...]