پنل دیوار سبز

پنل دیوار سبز پنل دیوار سبز : دیوار سبز مصنوعی، پنل دیوار سبز ، امروزه با سخت و ساز های زیاد و بی رویه شهری ، کمبود فضای سبز به خوی حس می شود . به همین دلیل است که اسم هایی همچون دیوار سبز ، بام سبز ، روف گاردن ، تراس سبز را [...]