بام سبز ولنجک سورن بام

بام سبز ولنجک سورن بام ، امروزه شهر تهران در وضعیتی  قرار دارد که پرداختن جدی به مسائل محیط زیست و  فضای سبز آن ضروری و جدی است و دیرکرد در برخورد با این واقعیت را بدون تردید باید به منزله یک فاجعه تلقی کرد . شهر تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای [...]