تعریف دیوار سبز

تعریف دیوار سبز تعریف دیوار سبز :توجه به دیوار سبز در سالهای اخیر اهمیت زیادی پیداکرده است و مورد توجه معماران قرارگرفته است. نیاز بیشتر به فضای سبز در شهرها زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که ساخت و ساز شهری افزایش پیدا کرد و مهندسین شهرسازی سعی کردند که با استفاده از راه حل [...]