خاک مخصوص بام سبز

خاک مخصوص بام سبز خاک مخصوص بام سبز : از بهترین خاک مخصوص بام سبز خاک کوکوپیت است . هم چنین نوعی بستر کشت است که از جنس الیاف پوست میوه نارگیل می باشد. کاربرد کوکوپیت بیشتر در ترکیبات خاک گیاهان و گلهای آپارتمانی است . کوکوپیت به صورت فشرده و قالبی در بازار وجود [...]