فلاورباکس پروژه زعفرانیه

فلاورباکس پروژه زعفرانیه فلاورباکس پروژه زعفرانیه ، در منزل مسکونی واقع در زعفرانیه که توسط شرکت سورن بام  در تراس مسکونی اجرا شد. این فلاور باکس ها با قابلیت کاشت گیاهان به عمق 40 سانتی متر اجرا شد. این فلاورباکس از خاک مخصوص پر شد که عاری از هر گونه آفت و مقاوم به میکروب می [...]