فضای سبز تراس

فضای سبز تراس در فضای سبز تراس نگهداری گل های بالکنی کار چندان سختی نیست و فقط کمی دقت و مراقبت می خواهد، متأسفانه بسیاری از افراد قدر آن را ندانسته و بالکن ها را به انباری و مکانی برای نگهداری وسیله های ناکارآمد تبدیل کرده اند یا این که آن را خالی گذاشته و [...]