تجهیزات آبیاری قطره ای باغچه

تجهیزات آبیاری قطره ای باغچه تجهیزات آبیاری قطره ای باغچه ،  آبیاری قطره‌ای روشی است  که آب با فشار کم از روزنه شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را موضعی نیز می‌نامند. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می کند و به کمک قطره [...]