مشاوره طراحی و اجرای بام سبز

مشاوره طراحی و اجرای بام سبز  ،بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک ،یا با محیط کشت روینده ،پوشانده می شود. لفظ مشاوره طراحی و اجرای بام سبز گهگاه برای بامهایی که مفاهیم "معماری سبز"را مد نظر قرار می دهند نظیر پانل های خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک بکار می [...]