انواع بامهای سبز

انواع بامهای سبز انواع بامهای سبز ، می توانند در انواع مختلف باشند از جمله بام سبز متمرکز ، فشرده ، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز در بام سبز طبقه بندی شوند. بامهای سنتی سبز که نیازمند عمق بیشتری  از خاک برای رشد گیاهان [...]