بام سبز رامسر

بام سبز رامسر بام سبز رامسر بام سبز یا روف گاردن به مجموعه ای گفته می شود که امکان کاشت گیاه، درخت ، درختچه و چمن بر روی پشت بام ساختمان ها را ایجاد می کند. اجرای پروژه بام سبز علاوه بر ایجاد سبزینگی و بعد زیست محیطی باعث کاهش اتلاف انرژی، کاهش انتقال صدا [...]