اجرای بام سبز فرشته

اجرای بام سبز فرشته ، برای داشتن بام سبز نیاز به محوطه سازی  محیط می باشیم و فضای سبزی را می توانیم در قسمتی از بام اجرا کنیم و در کنار آن دیگر المان ها را قرار دهیم .   اجرای روف گاردن از لحاظ قیمتی بام های معمولی ارزان تر هستند . [...]