بام سبز در بهبود کیفیت هوا

بام سبز در بهبود کیفیت هوا ، ایجاد بام سبز باعث بهبود کیفیت هوا، ایجاد فضای سبز و زیبا شدن مناظر شهری می شود . بام های سبز پوشیده شده از گیاهان و درختان و درختچه ها و ... که هریک از گیاهان بر مبنای شرایط اقلیمی و نوع بام انتخاب می شوند . در [...]