بام سبز تهران

بام سبز تهران بام سبز تهران ، می توان به موارد زیر اشاره کرد: بهبود شرایط میکرو کلیماتیک : به دلیل تولید رطوبت و ایجاد هوای خنک باعث مناسب تر شدن شرایط میکروکلیماها می شوند. کاهش آلودگی صوتی : یک پشت بام سبز گسترده انعکاس صدا را  کاهش و عایق بودن صوتی سقف را  افزایش [...]