بام سبز مهسا سورن بام

بام سبز مهسا سورن بام با عناوینی چون باغ بام, بام های زنده و یا زیست بام شناخته می شوند. یک بام سبز, بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش های گیاهی و خاک یا با محیط کشت گیاه رونده پوشاننده می شود . اجزای پروژه بام سبز مهسا سورن بام: [...]