بام سبز و تاثیر رنگ ها

بام سبز و تاثیر رنگ ها : بام سبز و تاثیر رنگ ها در فضا استفاده درست از رنگ ها می تواند با قوانین روان شناختی و تاثیر هر رنگ بر انسان و ایجاد محیطی آرام بخش و زیبا را خلق می کند . هر چه قدر زنگها در محیط بام سبز زیاد باشد زیبایی [...]