بام سبز نیاوران

بام سبز نیاوران بام سبز نیاوران ، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. لفظ بام سبز هم چنین می تواند برای بام هایی که مفاهیم «معماری سبز» را مد نظر قرار می دهند ،نظیر پانلهای خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک  نیز [...]