بام سبز و دیوار سبز سورن بام

 بام سبز و دیوار سبز سورن بام ، با کم بودن فضای سبز در زندگی روزمره ، می توانیم با ایجاد فضای سبز جدید در مخاطبین طبیعت را به نحوی ایجاد کنیم و در کنار آن احساس خوب را داشته باشیم . در بام های سبز می توانیم عناصر مختلف را جاگذاری کنیم . مانند [...]