سیستم آبیاری فضای سبز

سیستم آبیاری فضای سبز سیستم آبیاری فضای سبز ، برای داشتن فضای سبز با درختانی پر بار و محیطی سرسبز مهم ترین بخش آبیاری گیاهان و درختان می باشد ، از این رو سیستم های آبیاری در قسمت های مختلفی از فضا قرار می گیرد ، این سیستم ها می تواند بر دو اصل باشد [...]