انواع بام سبز و اجرای آن

انواع بام سبز و اجرای آن ، با طراحی و اجرای فضای سبز بر روی پشت بام ها می توانیم فضایی سرسبز را داشته باشیم و با قرار دادن دیگر المان های محوطه سازی یک فضایی دنج را فراهم کنیم . هزینه بام سبز روف گاردن ها از نظر ساختار به سه دسته [...]