طراحی و اجرای انواع باغ

طراحی و اجرای انواع باغ طراحی و اجرای انواع باغ ، ایرانی و ژاپنی از الگوهای اصلی باغ‌ سازی در جهان می باشد و با ویژگی‌های سرزمینی و فرهنگ مردم آنها پیوند محکمی داشته‌اند. ایران و ژاپن دارای فرهنگها و آداب و رسوم متفاوتی هستند اما در هر دو تمدن احترام و جایگاه ویژه ای [...]