اصول معماری سبز

اصول معماری سبز اصول معماری سبز : طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی است . که یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها در معماری سبز یا همان بعد پنجم از معماری استفاده از فضای سبز در ساختمان است بعد پنجم از معماری سبز المان گرفتن از طبیعت و بردن فضای سبز [...]