طراحی و اجرای فضای سبز ویلا

طراحی و اجرای فضای سبز ویلا ، فضای سبز  ویلا مورد نظر بررسی و کارشناسی  می شود ، امکانات و برآورد دقیق پروژه  انجام می شود. تهیه نقشه کروکی و ارزیابی منطقه درباره تحولات طبیعت آن ناحیه .. این ارزیابی برای درک واقعی طراح از موقعیت مکانی و اقلیمی می باشد قیمت طراحی و اجرای [...]