آبنما منظم و غیر منظم

آبنما منظم و غیر منظم آبنما منظم و غیر منظم : آب در فضا های عمومی و سبز برای متعادل کردن درجه حرارت هوا و تامین رطوبت نسبی برای گیاهان و محیط می باشد که می تواند در طراوت محیط موثر باشد و شرایط اقلیمی را از یکنواختی و خشکی در بیاورد. طراحی آبنما در [...]