ضوابط اجرایی نصب چوب ترمو

ضوابط اجرایی نصب چوب ترمو ، در  آماده سازی سطح زیر کار نما برای نصب چوب ترمووود به دو روش انجام می شود که حائز اهمیت است و باید به این نکات توجه داشت زیر سازی سیمانی برای اجرای چوب ترمو ضخامت سیمانکاری مورد نیاز حداقل بین  4تا 5سانتی متر باشد و در ضمن اگر [...]