اجرای چوب ترموو در محوطه سازی

اجرای چوب ترموو در محوطه سازی اجرای چوب ترموو در محوطه سازی ، چوب ترموو  یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی ترین مصالح ساختمانی موجود در طبیعت است که بشر در طول تاریخ از آن بهره برده‌ است. چوب تنها مصالح ساختمانی است که از منبع قابل تجدید بدست می‌آید و از مصالح خوبی برای مناطق [...]